I t e y

Hi, my name is Maria Khryzel Samia Sayoc. I'm 15 years old. And i was practicing using adobe photoshop. My nickname, Khryzel or Itey. Enjoy! ;)

Pusong bato everywhere.

pahinginglovelife:

Hindi ko alam pero, HINDI talaga natatapos yung Araw ko na HINDI ako makakarinig ng kantang PUSONG BATO. Araw-araw ba naman na papasok ako at sasakay ng jeep eh laging tinutugtog tong pusong bato eh. Kaya nga Minsan na e-LSS nalang ako. HAHAHAHAHAHAA pero in fairness maganda yung lyrics niya :)))

(via pahinginglovelifee)

dealwithyourlifealyssa:

Di mo alam dahil sa’yo, ako’y di makakain di rin makatulog buhat ng iyong lokohin.

At kung ako’y muling iibig, sana’y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato.

(Source: alyssasobad)

Kung ako’y muling iibig sana’y di maging katulad mo. Tulad mo na may PUSO BATO. </3 

(Source: chrisellechildish)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter